Tarihçe ve Kuruluş:

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, 1956 yılında "Kavak Fidanlık Müdürlüğü" adı altında İzmit' te kurulmuştur. Bir hazırlık devresinden sonra, Uluslararası Kavakçılık Komisyonu üyelerinin de önerileriyle 24 Nisan 1962 tarihinde kavakçılık konularında araştırmalar yapmak üzere "Kavakçılık Araştırma Enstitüsü" olarak adı değiştirilmiştir. 1963’ te Karadeniz-Samsun, Doğu Anadolu-Erzincan, Güneydoğu Anadolu-Diyarbakır, Akdeniz-Ceyhan-Silifke, Orta Anadolu-Ankara, Ege-Torbalı, Titrek Kavak Araştırma-Bolu olacak şekilde taşra teşkilat yapısı düzenlenmiştir. 1967 yılında Enstitü’nün çalışma konularına Okaliptus, 1968 yılından itibaren de ibreli yabancı tür orman ağaçları dahil edilerek, adı "Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü" haline dönüştürülmüştür.  Enstitü, 1968 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı kalmış, aynı yıl Orman Bakanlığı'nın kurulmasıyla Bakanlığa bağlanmıştır. Bununla birlikte daha çok Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmıştır. Daha sonra 1975 yılında  Enstitü’nün adı "Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü" olarak değiştirilmiş, Enstitü’nün taşra teşkilatı, ise "Araştırma Bölge Müdürlükleri" adını almıştır.

1983 tarihinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının kurulmasıyla Enstitü "Marmara ve Trakya Ormancılık Araştırma Müdürlüğü" adıyla Ankara'da bulunan Ormancılık Araştırma Enstitüsü' ne bağlanmış, 1984' te ise "Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü" adını almış ve müstakil Enstitü hüviyetine kavuşmuştur. Ankara’ daki Orta Anadolu Kavakçılık ile Tarsus’taki Okaliptüs Araştırma Bölge Müdürlükleri de tekrar Enstitü’ye bağlanmıştır. Enstitü, merkezi İzmit' te olmakla beraber, Orta Anadolu-Ankara, Ege-Torbalı, Karadeniz-Samsun, Doğu Anadolu-Erzincan, Güneydoğu Anadolu-Diyarbakır, Akdeniz-Osmaniye'de bulunan bölgesel istasyonları ile birlikte faaliyet göstermiştir. 
1991 yılında Orman Bakanlığı’nın yeniden kurulması ile Enstitü’ ye bağlı bölgesel araştırma birimleri kapatılmış ve 1992 yılında ismi tekrar değişerek Orman Bakanlığı’ na doğrudan bağlı "Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü" şeklini almıştır.

1993' te yapılan bir organizasyonla bağlı istasyonların müstakil birer araştırma müdürlüğü haline getirilmesiyle, bu tarihten sonra faaliyetlerini sadece İzmit' ten, ancak ülke düzeyinde sürdürmeye devam etmiştir. 1998’ de Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü ile Ankara’ daki Ormancılık Araştırma Enstitüsü’ nün görev, çalışma esas ve usulleri aynı yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir.

Enstitü, 2003'de kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde doğrudan Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kalmış, 2011' de ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kurulmasıyla tekrar Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 2018’ de ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurulması ile Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kalmaya devam etmiştir.

Enstitü, 1962 - 1966 yılları arasında Birleşmiş Milletler FAO Teşkilatı'nın desteği ile "Türkiye Kavakçılığını Geliştirme" ve 1972 - 1977 yılları arasında TUR/71/521 No.lu "Endüstriyel Orman Plantasyonları" Projelerini başarı ile yürütmüştür.
IUFRO, EFI ve IPC’ nin Türkiye temsilciliği de yürüten Enstitü Müdürlüğü, Türkiye Milli Kavak Komisyonu ile İcra Kurulu sekreterliğini de yerine getirmektedir. Diğer Araştırma Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlükleri ile ortak 2 proje ve ÇEM ile 1 ortak proje yürüten Enstitü ayrıca "Gürcistan Kavakçılığını Geliştirme" Uluslararası projesini yürütmektedir.
Enstitü şimdiye kadar Kavak ve Söğütle ilgili 131 adet, hızlı gelişen iğne yapraklı türlerle ilgili 46 adet, okaliptusla ilgili 20 adet ve çeşitli konularda 31 adet olmak üzere toplam 228 adet araştırma projesi yürütmüş ve sonuçlarını yayınlamıştır. 
Halen yurt sathına yayılmış 25 adet araştırma projesi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Enstitünün Alt Birimleri:

a) Başmühendislikler:
1) Yetiştirme Araştırmaları Başmühendisliği
2) Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
3) Koruma Araştırmaları Başmühendisliği
4) Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Başmühendisliği
5) Hâsılat ve Ekonomi Araştırmaları Başmühendisliği
6) Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Başmühendisliği
 
b) Araştırma Ormanı Mühendisliği (Kerpe)

Enstitünün Görev ve Çalışma Konuları:
17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”te, Enstitü Müdürlüğümüzün görevleri şu şekilde belirtilmiştir:
a) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
b) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda; yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) Kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılan endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sağlamak,
ç) Uluslararası Kavak Komisyonu ile Türkiye Milli Kavak Komisyonu çalışmalarına katkı sağlamak,
d) Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve kişilerce talep edilen etüt, analiz ve teşhis işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
f) Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
g) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda mekanizasyon, ekipman geliştirme, standart, tescil, sertifikasyon ve patent çalışmalarında bulunmak,
ğ) Araştırma enstitüsü müdürlüğünde görevli araştırmacı personel ile diğer personelin eğitimlerini, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
h) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
ı) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başmühendisliklerin Görevleri:
a) Yetiştirme araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili olarak fidan yetiştirme, ağaçlandırma, gençleştirme, mekanizasyon ve diğer silvikültür konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
b) Ağaç ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerin ıslahı, tohum teknolojisi ile ilgili çalışmaları yapmak, gen bankaları tesis etmek, adaptasyon denemeleri, populetum ve benzeri tesisleri kurmak, selekte edilmiş materyalin tescili ve üretimi ile biyoteknoloji konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
c) Koruma araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili biyotik ve abiyotik zararlıların tespiti, biyoloji ve ekolojisinin belirlenmesi, en uygun koruma ve mücadele önlemlerinin tespit edilmesi konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
ç) Toprak ve ekoloji araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili toprak ve ekoloji, bitki beslenmesi, sulama, eko fizyoloji, toprak ve havza ıslahı konularında araştırmalar yapmak, toprak etütleri ile toprak, ibre, yaprak ve su analizlerini yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
d) Hâsılat ve ekonomi araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen orman ağaçları ile ilgili envanter, üretim ve hasılat, iş analizleri, ekonomi ve kaynak yönetimi konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,
e) Halkla ilişkiler ve sosyal ormancılık başmühendisliğinin görevleri; ormancılık politikaları, halkla ilişkiler, ilgi gruplarına yönelik faaliyetleri yürütmek, karşılaşılan sorunların çözümlenmesine katkı sağlamak, konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürlüğünün tanıtıcı faaliyetlerini yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.
 


​Vizyonumuz:​​​​
Kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılacak olan ağaçlandırmalarda özel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun daha etkili sağlanması ve ülkemizin odun üretimine olan katkısının arttırılmasına önderlik etmektir.​

Misyonumuz:​​​​
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilkeleri çerçevesinde kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılacak olan ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan her türlü desteği sunarak kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarının düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır.​
​​​​​​